Hệ Thống Chung
19/04/2017

Chúng tôi đã đạt chứng nhận ISO 14001 về Hệ thống bảo vệ môi trường từ năm 2016 cho nhà máy đặt tại VSIP - Bình Dương và Hà Nội. Chứng nhận ISO 14001 đóng vai trò là nền tảng quan trọng để các doanh nghiệp, các tổ chức thiết lập hệ thống quản lý môi trường hiệu quả nhất. Việc áp dụng ISO 14001 sẽ giúp cho chúng tôi đo lường và cải thiện các tác động đến môi trường, không chỉ trong nội bộ doanh nghiệp mà còn với các đối tác mà doanh nghiệp đang hợp tác.  

Hệ thống An toàn, Sức khỏe và Môi trường (EHS) được chúng tôi ban hành và ứng dụng nhất quán trong tất cả các nhà máy trên khắp cả nước. Mỗi nhà máy đều có nhân viên EHS chuyên trách báo cáo cho Giám đốc nhà máy và Giám đốc phụ trách EHS, người chịu trách nhiệm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của nhà nước và hỗ trợ Giám đốc nhà máy thực hiện các sáng kiến, cải tiến bảo vệ môi trường.